הסכם "יששכר וזבולון"

הסכם "יששכר וזבולון" הוא הסכם שנערך בין תלמיד חכם לבין אדם התומך בו כספית, וזוכה לכך שזכות לימוד התורה נזקף גם לזכותו. מקור ההסכם הוא ביששכר וזבולון, בניו של יעקב אבינו.

אמר רבי יהודה: "זבולון ויששכר עשו ביניהם תנאי, שאחד ישב ויהגה בתורה, ואחד יצא ויעסוק במסחר ויתמוך ביששכר ". (זוהר)

נאמר בתורה (בראשית מט) "זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות וירכתו על צידון, יששכר חמור גרם הרובץ בין המשפתים". ופירשו רבותינו במדרש, שזבולון היה עוסק בסחורה, ומביא סחורות באניות ומוכרם, ולבסוף היה חולק את רווחיו עם יששכר, ונותן לו כל צרכו, כדי שיהיה יששכר שקט ופנוי לעסוק בתורה. וזהו שנאמר "יששכר חמור גרם", שהיה נושא עליו עול שקידת ועמל התורה כל ימיו, ולא היה עוסק בענייני העולם כדרך רוב בני האדם. וכן מה שנאמר אודותיו "הרובץ בין המשפתים", פירשו רבותינו, אלו תלמידי יששכר היושבים לרגליו ללמוד תורה. לכן כשבא משה רבינו לברך את שבטי ישראל לפני מותו, הקדים לברך את זבולון לפני יששכר, שנאמר "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך", שאלמלא זבולון לא היה יששכר יכול לעסוק בתורה, שאם אין קמח אין תורה. וזכה יששכר להעמיד מאתיים ראשי סנהדראות. ועל זבולון נאמר "עץ חיים היא למחזיקים בו ותומכיה מאושר".

ולפיכך כתב רבינו הטור, שמי שאי אפשר לו ללמוד תורה מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני טרדת הזמן, יחזיק מבחינה כלכלית אחרים הלומדים תורה, ויחשב לו הדבר כאילו לומד בעצמו.

ומרן השולחן ערוך גם כן כתב, שמי שאינו יכול ללמוד יספק צרכיהם של לומדי תורה. ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א העתיק את לשון הטור להלכה. וכן מצינו בגמרא (סוטה כא.) שהיה הנשיא מספק צרכיו של רבי יוחנן שהיה לומד תורה, לפי שאין ערך כערכה של תורה, כי טוב סחרה מפנינים, וכל חפצים לא ישוו בה.

וכתב עוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שאף על פי כן, אף המחזיק תלמיד חכם שהוא בבחינת "זבולון", לא יתבטל לגמרי מלימוד תורה, אלא יקבע זמן ללימוד הלכה, לדעת מה יעשה ישראל, ולקיים המצוות, ולשמור השבת כהלכתה, שאם לא ילמוד היאך יקיים.

 

אז מה צריך לעשות ???

פשוט מאוד:

* קיימות 2 אפשרויות לבחירת אברך :

1. אברך שלומד חצי יום – העלות היא 300$ לחודש

2. אברך שלומד יום שלם – העלות היא 500$ לחודש

* לאחר בחירתכם עליכם להתקשר למוקד רשת כוללים "עמלים" 050-4103819 ותקבלו תעודה עליה אתם והאברך חותמים על הסכם השותפות ביניכם וכן בצידה חותם ראש הכולל.

* זה הכל , מרגע זה הנכם שותפים ללימוד האברך !

* מיד לאחר חתימת ההסכם תשלח לביתכם תעודה מפוארת עם החתימות ותמונה של האברך שלכם !